ข้อตกลงและเงื่อนไข

illustration by Valero Doval

การเก็บรักษาเป็นความลับ:

การเข้าร่วมของท่านในการศึกษาครั้งนี้เป็นความลับ ข้อมูลถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์ยูนิกซ์ที่มีความปลอดภัยทั้งนี้รวมถึง IP addresses ของท่านด้วย ข้อมูลจากการทดลองที่เก็บได้ครั้งนี้อาจต้องใช้ร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นหากได้รับการร้องขอ ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจะถูกลบเพื่อไม่ให้ข้อมูลใดถูกใช้เพื่อย้อนกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลอีก

การเข้าร่วมและการถอนตัว:

การเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 16 ปีและต้องสมัครใจเท่านั้น ท่านสามารถถอนตัวเมื่อไหร่ก็ได้และไม่มีการลงโทษ

ติดต่อ:

หากมีคำถามในงานวิจัยนี้ กรุณาติดต่อผู้วิจัย Dimitri Mylona หรืออาจารย์ที่ปรึกษา Professor Lindsay MacDonald

ข้อตกลง:

เมื่อคลิกปุ่มเริ่ม นั่นหมายถึงท่านยืนยันว่าท่านเข้าใจข้อมูลที่ท่านได้รับและตกลงเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี